نرم افزارها Software

نرم افزارها نقش اصلی را در یک سیستم مدیریت ساختمان ایفا می نمایند.

بطور کلی می توان نرم افزارها را از لحاظ ایفای نقش به چند بخش تقسیم نمود.

 * نرم افزارهای پیکره بندی سخت افزارها و برنامه ریزی

  * نرم افزارهای رابط انسان-ماشینHMI

   نرم افزارهای گزارش گیری 

پاسخ بدهید